districtid_de=527 Satara District Sugar Factory List ( सातारा जिल्हा साखर कारखाना यादी ) Indian State List
Indian Districts
Taluka - Jawali

तालुका - जावळी
Pratapgad sahakari sakhar karkhana (ssk)
प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Karad

तालुका - कराड
Jaywant sakhar karkhana
जयवंत साखर कारखाना
Rayat sahakari sakhar karkhana (ssk)
रयत सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Sahyadri sahakari sakhar karkhana (ssk)
सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Yashwantrao Mohite Krishna sahakari sakhar karkhana (ssk)
यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Khandala

तालुका - खंडाला
Khandala Taluka Shetakari sahakari sakhar karkhana (ssk)
खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Koregaon

तालुका - कोरेगाव
Jarandeshwar sakhar karkhana
जरंडेश्वर साखर कारखाना

Taluka - Patan

तालुका - पाटण
Loknete Balasaheb Desai sahakari sakhar karkhana (ssk)
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Phaltan

तालुका - फलटण
New Phaltan sakhar karkhana
न्यू फलटण साखर कारखाना
Shriram sahakari sakhar karkhana (ssk)
श्रीराम सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Satara

तालुका - सातारा
Ajinkyatara sahakari sakhar karkhana (ssk)
अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Wai

तालुका - वाई
Kisanveer Satara sahakari sakhar karkhana (ssk)
किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)