Indian Villages


आडेव खु. गाव माहिती
अब्दारवाडी गाव माहिती
आचारेवाडी गाव माहिती
अडादेव गाव माहिती
अडुळ गाव माहिती
अंबळे गाव माहिती
आंबावाडे खु. गाव माहिती
आंबवणे गाव माहिती
आंबेघर तर्फे मारली गाव माहिती
आंबेवाडी गाव माहिती
अंबराग गाव माहिती
अंबरूल गाव माहिती
अरल गाव माहिती
असावलेवाडी गाव माहिती
अटोली गाव माहिती
अवर्डे गाव माहिती
बाचोली गाव माहिती
बागलवाडी गाव माहिती
बहे गाव माहिती
बहुले गाव माहिती
बाजे गाव माहिती
बामनेवाडी गाव माहिती
बमनवाडी गाव माहिती
बांबावडे गाव माहिती
बंधवत गाव माहिती
बनपेठवाडी गाव माहिती
बनपूरी गाव माहिती
बेलावाडे खु. गाव माहिती
भांबे गाव माहिती
भारेवाडी गाव माहिती
भारसखाले गाव माहिती
भिलरवाडी गाव माहिती
भोसगाव गाव माहिती
भुडाकेवाडी गाव माहिती
बीबी गाव माहिती
बोडकेवाडी गाव माहिती
बोन्द्री गाव माहिती
बोपोली गाव माहिती
बोरगेवाडी गाव माहिती
बोरगेवाडी (564223) गाव माहिती
बोरगेवाडी (564244) गाव माहिती
बोरगेवाडी (564379) गाव माहिती
चाफळ गाव माहिती
चाफर गाव माहिती
चाफोली गाव माहिती
चाळकेवाडी गाव माहिती
चव्हाणवाडी गाव माहिती
चव्हाणवाडी (धामनी ) गाव माहिती
चवळीवाडी गाव माहिती
चिखलेवाडी गाव माहिती
चिटेघर गाव माहिती
चोपडी गाव माहिती
चोपदारवाडी गाव माहिती
चौगुलेवाडी (564366) गाव माहिती
चौगुलेवाडी (564459) गाव माहिती
दाढोली गाव माहिती
डाकेवाडी (कळगाव ) गाव माहिती
डाकेवाडी (वाझोली) गाव माहिती
डांगीस्तेवाडी गाव माहिती
डफळवाडी गाव माहिती
दावरी गाव माहिती
डेरवण गाव माहिती
देशमुखवाडी गाव माहिती
देवघर तर्फे पाटण गाव माहिती
धाडमवाडी गाव माहिती
धजगाव गाव माहिती
धामनी गाव माहिती
धनगरवाडी गाव माहिती
धावडे गाव माहिती
ढायती गाव माहिती
धेबेवाडी गाव माहिती
ढोकावले गाव माहिती
ढोरोशी गाव माहिती
धुइलवाडी गाव माहिती
डिचोली गाव माहिती
डिगेवाडी गाव माहिती
दिक्षी गाव माहिती
दिवशी बु. गाव माहिती
दिवाशी खु गाव माहिती
डोंगरोबाची वाडी गाव माहिती
डोंगळेवाडी गाव माहिती
डोणीचावाडा गाव माहिती
दुसाळे गाव माहिती
दुटाळवाडी गाव माहिती
एकावडेवाडी गाव माहिती
फर्तारवाडी गाव माहिती
गाढव खोप गाव माहिती
गलमेवाडी गाव माहिती
गमेवाडी गाव माहिती
गरावाडे गाव माहिती
गव्हाणवाडी गाव माहिती
गवळीनगर गाव माहिती
गावडेवाडी गाव माहिती
गायमुखवाडी गाव माहिती
घाणव गाव माहिती
घाणबी गाव माहिती
घाटेवाडी गाव माहिती
घाटमाथा गाव माहिती
घेरदाटेगड गाव माहिती
घोट गाव माहिती
घोटिल गाव माहिती
गिरासवाडी गाव माहिती
गिरेवाडी गाव माहिती
गोजेगाव गाव माहिती
गोकुळ तर्फे हेल्वाक गाव माहिती
गोकुळ ततर्फे पाटण गाव माहिती
गोरेवाडी गाव माहिती
गोषटवाडी गाव माहिती
गोथाने गाव माहिती
गोवारे गाव माहिती
गुढे गाव माहिती
गुजरवाडी गाव माहिती
गुंजाली गाव माहिती
गुटेघर गाव माहिती
हरुग्डेवाडी गाव माहिती
हेळवाक गाव माहिती
हुंबर्ली गाव माहिती
हुंबर्णे गाव माहिती
हुंबरवाडी गाव माहिती
जाधववाडी (564294) गाव माहिती
जाधववाडी (564411) गाव माहिती
जाईचीवाडी गाव माहिती
जळगेवाडी गाव माहिती
जळू गाव माहिती
जांभळवाडी गाव माहिती
जांभेकरवाडी गाव माहिती
जामदाडवाडी आणि चौगुलेवाडी गाव माहिती
जंगल वाडी गाव माहिती
जानूगडेवाडी गाव माहिती
जरेवाडी गाव माहिती
जिंती गाव माहिती
जुगाईवाडी गाव माहिती
जुंगाटी गाव माहिती
जोतिबाचीवाडी गाव माहिती
कडवे बु गाव माहिती
कडवे खु गाव माहिती
काढणे गाव माहिती
कडोली गाव माहिती
काहिर गाव माहिती
कळंबे गाव माहिती
काळगाव गाव माहिती
कळकेवाडी गाव माहिती
काळोली गाव माहिती
कमरगाव गाव माहिती
कारळे गाव माहिती
करपेवाडी गाव माहिती
कराटे गाव माहिती
करपेवाडी गाव माहिती
कारवट गाव माहिती
कासनी गाव माहिती
कस्रुन्ड गाव माहिती
काटेवाडी गाव माहिती
काथी गाव माहिती
कातवडी गाव माहिती
कवाडेवाडी गाव माहिती
कवरवाडी गाव माहिती
केळोली गाव माहिती
केमासे गाव माहिती
केर गाव माहिती
केरळ गाव माहिती
खळे गाव माहिती
खराडवाडी गाव माहिती
खिलरवाडी गाव माहिती
खिवाशी गाव माहिती
खोनोली गाव माहिती
किल्लेमोरगिरी गाव माहिती
किस्रुल गाव माहिती
कोचरेवाडी गाव माहिती
कोडल गाव माहिती
कोकीसारे गाव माहिती
कोळगेवाडी गाव माहिती
कोळणे गाव माहिती
कोळेकरवाडी गाव माहिती
कोंढवळे गाव माहिती
कोंजवाडे गाव माहिती
कोरीवळे गाव माहिती
कोटावाडेवाडी गाव माहिती
कुंभारगाव गाव माहिती
कुसावडे गाव माहिती
कुशी गाव माहिती
कुठरे गाव माहिती
लेंढोरी गाव माहिती
लेटमेवाडी गाव माहिती
लोहारवाडी गाव माहिती
लोटलेवाडी गाव माहिती
लुगडेवाडी गाव माहिती
महिंद गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
माला गाव माहिती
मालदन गाव माहिती
मल्हारपेठ गाव माहिती
मालोशी गाव माहिती
मनाईनगर गाव माहिती
मंद्रुळकोले गाव माहिती
मंद्रुळकोले खु. गाव माहिती
मणदूरे गाव माहिती
मणेरी गाव माहिती
मानेवाडी गाव माहिती
मान्याचीवाडी (564386) गाव माहिती
मन्याची वाडी (564428) गाव माहिती
मराळी गाव माहिती
मराठवाडी (564239) गाव माहिती
मराठवाडी (564409) गाव माहिती
मरेकरवाडी गाव माहिती
मरळोशी गाव माहिती
मारुल हवेली गाव माहिती
मारुल तर्फे पाटण गाव माहिती
मस्करवाडी (564450) गाव माहिती
मस्करवाडी (564457) गाव माहिती
मस्करवाडी नं. 1 गाव माहिती
मस्तेवाडी गाव माहिती
माथानेवाडी गाव माहिती
मात्रेवाडी गाव माहिती
मौलीनगर गाव माहिती
मौंद्रुळ हवेली गाव माहिती
मेंढ गाव माहिती
मेंढेघर गाव माहिती
मेंढोशी गाव माहिती
म्हार्वंड गाव माहिती
म्हावशी गाव माहिती
मीरगाव गाव माहिती
मोडकवाडी गाव माहिती
मोरेवाडी (कुठारे) गाव माहिती
मोरगिरी गाव माहिती
मौजे कस्नी गाव माहिती
मूळगाव गाव माहिती
मुरूड गाव माहिती
मुत्तलवाडी गाव माहिती
नदे गाव माहिती
नाडोली गाव माहिती
नहिंबे गाव माहिती
नाणेगाव बु. गाव माहिती
नाणेगाव खु. गाव माहिती
नाणेल गाव माहिती
नारळवाडी गाव माहिती
नाटोशी गाव माहिती
नाव गाव माहिती
नावडी गाव माहिती
नवसारवाडी गाव माहिती
नवजा गाव माहिती
नेचल गाव माहिती
नेराळे गाव माहिती
निगडे गाव माहिती
निसारे गाव माहिती
निवडे गाव माहिती
निवकाणे गाव माहिती
निवी गाव माहिती
नुणे गाव माहिती
पाभळवाडी गाव माहिती
पाचगनी गाव माहिती
पाचुपतेवाडी गाव माहिती
पडेकरवाडी गाव माहिती
पाधरवाडी तेलेवाडी गाव माहिती
पाडळोशी गाव माहिती
पागेवाडी गाव माहिती
पळशी गाव माहिती
पांढरवाडी गाव माहिती
पाणेरी गाव माहिती
पापर्डे बु. गाव माहिती
पापर्डे खु. गाव माहिती
पाटण (शहर) गाव माहिती
पथारपुंज गाव माहिती
पाथवडे गाव माहिती
पवारवाडी (564358) गाव माहिती
पवारवाडी (564440) गाव माहिती
पेटेकरवाडी गाव माहिती
पेठशिवपूर गाव माहिती
पिंपळोशी गाव माहिती
पुनवली गाव माहिती
राहुडे गाव माहिती
रामिष्टेवाडी गाव माहिती
रासाटी गाव माहिती
रेथारेकरवाडी गाव माहिती
रिसवड गाव माहिती
रुवाळे गाव माहिती
साबळेवाडी गाव माहिती
सडावाघापूर गाव माहिती
साईकडे गाव माहिती
साखरी गाव माहिती
साळवे गाव माहिती
साळतेवाडी गाव माहिती
सणबूर गाव माहिती
सांगवड गाव माहिती
सातर गाव माहिती
सावंतवाडी गाव माहिती
सावरघर गाव माहिती
शेडगेवाडी गाव माहिती
शिंदेवाडी (कुंभारगाव) गाव माहिती
शिबेवाडी गाव माहिती
शिद्रुकवाडी गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
शिंगणवाडी गाव माहिती
शीराळ गाव माहिती
शिरशिंगे गाव माहिती
शितपवाडी गाव माहिती
शिवंडेश्वर गाव माहिती
सिद्धेश्वर नगर गाव माहिती
सोनाईचीवाडी गाव माहिती
सोनावाडे गाव माहिती
सुभाषनगर गाव माहिती
सुळेवाडी गाव माहिती
सुपुगडेवाडी गाव माहिती
सुरुल गाव माहिती
सुतारवाडी गाव माहिती
तळीये गाव माहिती
तामिणे गाव माहिती
तामकडे गाव माहिती
तमकाणे गाव माहिती
तारळे गाव माहिती
तायगडेवाडी गाव माहिती
तेलेवाडी गाव माहिती
थंकल गाव माहिती
ठोमसे गाव माहिती
टोळेवाडी गाव माहिती
तोंडोशी गाव माहिती
तोरणे गाव माहिती
त्रिपुडी गाव माहिती
टुपेवाडी गाव माहिती
ऊधवणे गाव माहिती
उंरकांचन गाव माहिती
उरुल गाव माहिती
वाडी कोटावडे गाव माहिती
वाईचलवाडी गाव माहिती
वाजेगाव (564143) गाव माहिती
वाजेगाव (564163) गाव माहिती
वजरोशी गाव माहिती
वन गाव माहिती
कुसमोड गाव माहिती
वारेकरवाडी गाव माहिती
वर्पेवाडी गाव माहिती
वाटोळे गाव माहिती
वेखंडवाडी गाव माहिती
वेताळवाडी गाव माहिती
विहे गाव माहिती
विरेवाडी गाव माहिती
विट्टलवाडी गाव माहिती
वाघने गाव माहिती
वागजाईवाडी गाव माहिती
वाझोली गाव माहिती
येळावेवाडी गाव माहिती
येरड गाव माहिती
येराडवाडी गाव माहिती
येरफळे गाव माहिती
झाडोली गाव माहिती
झाकडे गाव माहिती


1. Aadev Kh. Village Information
2. Abdarwadi Village Information
3. Acharewadi Village Information
4. Adadev Village Information
5. Adul Village Information
6. Ambale Village Information
7. Ambavade kh. Village Information
8. Ambavane Village Information
9. Ambeghar tarf Marli Village Information
10. Ambewadi Village Information
11. Ambrag Village Information
12. Ambrule Village Information
13. Aral Village Information
14. Asawalewadi Village Information
15. Atoli Village Information
16. Awarde Village Information
17. Bacholi Village Information
18. Bagalwadi Village Information
19. Bahe Village Information
20. Bahule Village Information
21. Baje Village Information
22. Bamanewadi Village Information
23. Bamanwadi Village Information
24. Bambavade Village Information
25. Bandhvat Village Information
26. Banpethwadi Village Information
27. Banpuri Village Information
28. Belavade kh. Village Information
29. Bhambe Village Information
30. Bharewadi Village Information
31. Bharsakhale Village Information
32. Bhilarwadi Village Information
33. Bhosgaon Village Information
34. Bhudakewadi Village Information
35. Bibi Village Information
36. Bodakewadi Village Information
37. Bondri Village Information
38. Bopoli Village Information
39. Boragewadi Village Information
40. Borgewadi (564223) Village Information
41. Borgewadi (564244) Village Information
42. Borgewadi (564379) Village Information
43. Chafal Village Information
44. Chafer Village Information
45. Chafoli Village Information
46. Chalkewadi Village Information
47. Chavanwadi Village Information
48. Chavanwadi (dhamani ) Village Information
49. Chawaliwadi Village Information
50. Chikhalewadi Village Information
51. Chiteghar Village Information
52. Chopadi Village Information
53. Chopdarwadi Village Information
54. Chougulewadi (564366) Village Information
55. Chougulewadi (564459) Village Information
56. Dadholi Village Information
57. Dakewadi (kalgaon ) Village Information
58. Dakewadi (wazoli) Village Information
59. Dangistewadi Village Information
60. Daphalwadi Village Information
61. Davari Village Information
62. Dervan Village Information
63. Deshmukhwadi Village Information
64. Devghar tarf patan Village Information
65. Dhadamwadi Village Information
66. Dhajgaon Village Information
67. Dhamani Village Information
68. Dhangarwadi Village Information
69. Dhavade Village Information
70. Dhayati Village Information
71. Dhebewadi Village Information
72. Dhokawale Village Information
73. Dhoroshi Village Information
74. Dhuilwadi Village Information
75. Dicholi Village Information
76. Digewadi Village Information
77. Dikshi Village Information
78. Divashi Bk. Village Information
79. Divashi kh Village Information
80. Dongarobachiwadi Village Information
81. Donglewadi Village Information
82. Donichawada Village Information
83. Dusale Village Information
84. Dutalwadi Village Information
85. Ekavadewadi Village Information
86. Fartarwadi Village Information
87. Gadhav khop Village Information
88. Galmewadi Village Information
89. Gamewadi Village Information
90. Garawade Village Information
91. Gavhanwadi Village Information
92. Gawalinagar Village Information
93. Gawdewadi Village Information
94. Gaymukhwadi Village Information
95. Ghanav Village Information
96. Ghanbi Village Information
97. Ghatewadi Village Information
98. Ghatmatha Village Information
99. Gheradategad Village Information
100. Ghot Village Information
101. Ghotil Village Information
102. Giraswadi Village Information
103. Girewadi Village Information
104. Gojegaon Village Information
105. Gokul tarf helwak Village Information
106. Gokul tarf patan Village Information
107. Gorewadi Village Information
108. Goshatwadi Village Information
109. Gothane Village Information
110. Govare Village Information
111. Gudhe Village Information
112. Gujarwadi Village Information
113. Gunjali Village Information
114. Guteghar Village Information
115. Harugdewadi Village Information
116. Helwak Village Information
117. Humbarli Village Information
118. Humbarne Village Information
119. Humbarwadi Village Information
120. Jadhavwadi (564294) Village Information
121. Jadhavwadi (564411) Village Information
122. Jaichiwadi Village Information
123. Jalagewadi Village Information
124. Jalu Village Information
125. Jambhalwadi Village Information
126. Jambhekarwadi Village Information
127. Jamdadwadi & chaugulewadi Village Information
128. Jangal wadi Village Information
129. Janugdewadi Village Information
130. Jarewadi Village Information
131. Jinti Village Information
132. Jugaiwadi Village Information
133. Jungati Village Information
134. Jyotibachiwadi Village Information
135. Kadave Bk. Village Information
136. Kadave kh Village Information
137. Kadhane Village Information
138. Kadoli Village Information
139. Kahir Village Information
140. Kalambe Village Information
141. Kalgaon Village Information
142. Kalkewadi Village Information
143. Kaloli Village Information
144. Kamargaon Village Information
145. Karale Village Information
146. Karapewadi Village Information
147. Karate Village Information
148. Karpewadi Village Information
149. Karvat Village Information
150. Kasani Village Information
151. Kasrund Village Information
152. Katewadi Village Information
153. Kathi Village Information
154. Katvadi Village Information
155. Kavadewadi Village Information
156. Kavarwadi Village Information
157. Keloli Village Information
158. Kemase Village Information
159. Ker Village Information
160. Keral Village Information
161. Khale Village Information
162. Kharadwadi Village Information
163. Khilarwadi Village Information
164. Khivashi Village Information
165. Khonoli Village Information
166. Killemorgiri Village Information
167. Kisrule Village Information
168. Kocharewadi Village Information
169. Kodal Village Information
170. Kokisare Village Information
171. Kolagewadi Village Information
172. Kolane Village Information
173. Kolekarwadi Village Information
174. Kondhavale Village Information
175. Konjavade Village Information
176. Korivale Village Information
177. Kotawadewadi Village Information
178. Kumbhargaon Village Information
179. Kusavade Village Information
180. Kushi Village Information
181. Kuthare Village Information
182. Lendhori Village Information
183. Letamewadi Village Information
184. Loharwadi Village Information
185. Lotalewadi Village Information
186. Lugadewadi Village Information
187. Mahind Village Information
188. Majgaon Village Information
189. Mala Village Information
190. Maldan Village Information
191. Malharpeth Village Information
192. Maloshi Village Information
193. Manainagar Village Information
194. Mandrulkole Village Information
195. Mandrulkole Kh. Village Information
196. Mandure Village Information
197. Maneri Village Information
198. Manewadi Village Information
199. Manyachiwadi (564386) Village Information
200. Manyachiwadi (564428) Village Information
201. Marali Village Information
202. Marathwadi (564239) Village Information
203. Marathwadi (564409) Village Information
204. Marekarwadi Village Information
205. Marloshi Village Information
206. Marul Haveli Village Information
207. Marul tarf patan Village Information
208. Maskarwadi (564450) Village Information
209. Maskarwadi (564457) Village Information
210. Maskarwadi No. 1 Village Information
211. Mastewadi Village Information
212. Mathanewadi Village Information
213. Matrewadi Village Information
214. Maulinagar Village Information
215. Maundrul haveli Village Information
216. Mendh Village Information
217. Mendheghar Village Information
218. Mendhoshi Village Information
219. Mharwand Village Information
220. Mhavashi Village Information
221. Mirgaon Village Information
222. Modakwadi Village Information
223. Morewadi (kuthare) Village Information
224. Morgiri Village Information
225. Mouje Kasni Village Information
226. Mulgaon Village Information
227. Murud Village Information
228. Muttalwadi Village Information
229. Nade Village Information
230. Nadoli Village Information
231. Nahimbe Village Information
232. Nanegaon bk. Village Information
233. Nanegaon kh. Village Information
234. Nanel Village Information
235. Naralwadi Village Information
236. Natoshi Village Information
237. Nav Village Information
238. Navadi Village Information
239. Navasarwadi Village Information
240. Nawaja Village Information
241. Nechal Village Information
242. Nerale Village Information
243. Nigade Village Information
244. Nisare Village Information
245. Nivade Village Information
246. Nivakane Village Information
247. Nivi Village Information
248. Nune Village Information
249. Pabhalwadi Village Information
250. Pachgani Village Information
251. Pachupatewadi Village Information
252. Padekarwadi Village Information
253. Padharwadi Telewadi Village Information
254. Padloshi Village Information
255. Pagewadi Village Information
256. Palashi Village Information
257. Pandharwadi Village Information
258. Paneri Village Information
259. Paparde Bk Village Information
260. Paparde Kh. Village Information
261. Patan (CT) Village Information
262. Patharpunj Village Information
263. Pathavade Village Information
264. Pawarwadi (564358) Village Information
265. Pawarwadi (564440) Village Information
266. Petekarwadi Village Information
267. Pethshivapur Village Information
268. Pimpaloshi Village Information
269. Punvali Village Information
270. Rahude Village Information
271. Ramishtewadi Village Information
272. Rasati Village Information
273. Retharekarwadi Village Information
274. Risawad Village Information
275. Ruvale Village Information
276. Sabalewadi Village Information
277. Sadawaghapur Village Information
278. Saikade Village Information
279. Sakhari Village Information
280. Salave Village Information
281. Saltewadi Village Information
282. Sanbur Village Information
283. Sangwad Village Information
284. Satar Village Information
285. Sawantwadi Village Information
286. Sawarghar Village Information
287. Shedgewadi Village Information
288. Shendewadi (kumbhargaon) Village Information
289. Shibewadi Village Information
290. Shidrukwadi Village Information
291. Shindewadi Village Information
292. Shinganwadi Village Information
293. Shiral Village Information
294. Shirshinge Village Information
295. Shitapwadi Village Information
296. Shivandeshwar Village Information
297. Siddheshwar Nagar Village Information
298. Sonaichiwadi Village Information
299. Sonavade Village Information
300. Subhashnagar Village Information
301. Sulewadi Village Information
302. Supugadewadi Village Information
303. Surul Village Information
304. Sutarwadi Village Information
305. Taliye Village Information
306. Tamine Village Information
307. Tamkade Village Information
308. Tamkane Village Information
309. Tarale Village Information
310. Taygadewadi Village Information
311. Telewadi Village Information
312. Thankal Village Information
313. Thomase Village Information
314. Tolewadi Village Information
315. Tondoshi Village Information
316. Torane Village Information
317. Tripudi Village Information
318. Tupewadi Village Information
319. Udhavane Village Information
320. Umarkanchan Village Information
321. Urul Village Information
322. Vadi kotawade Village Information
323. Vaichalwadi Village Information
324. Vajegaon (564143) Village Information
325. Vajegaon (564163) Village Information
326. Vajroshi Village Information
327. Van Village Information
328. Vanzole Village Information
329. Varekarwadi Village Information
330. Varpewadi Village Information
331. Vatole Village Information
332. Vekhandwadi Village Information
333. Vetalwadi Village Information
334. Vihe Village Information
335. Virewadi Village Information
336. Vittalwadi Village Information
337. Waghane Village Information
338. Wagjaiwadi Village Information
339. Wazoli Village Information
340. Yelavewadi Village Information
341. Yerad Village Information
342. Yeradwadi Village Information
343. Yerphale Village Information
344. Zadoli Village Information
345. Zakade Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click