Indian Villages


5अळशिरांबे गाव माहिती
आबाचीवाडी गाव माहिती
अकाइचीवाडी गाव माहिती
आंबावाडे गाव माहिती
अंधारवाडी गाव माहिती
आणे गाव माहिती
अंतवाडी गाव माहिती
आरेतंबवे गाव माहिती
अतके गाव माहिती
बाबरमाची गाव माहिती
बामणवाडी गाव माहिती
बंदाकरवाडी गाव माहिती
बानुगडेवाडी गाव माहिती
बेलावाडे बु. गाव माहिती
बेलदरी गाव माहिती
बेलवडे हवेली गाव माहिती
बेलवाडी गाव माहिती
भगतवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
भरेवाडी गाव माहिती
भवनवाडी गाव माहिती
भोलेवाडी गाव माहिती
भोसलेवाडी गाव माहिती
भूरभूशी गाव माहिती
भूयाचीवाडी गाव माहिती
बोत्रेवाडी गाव माहिती
ब्रिटिश-शिरवाडे गाव माहिती
चाचेगाव गाव माहिती
चाप्नेमळा गाव माहिती
चरेगाव गाव माहिती
चौगुलेमाळा गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चिंचणी गाव माहिती
चोरजवाडी गाव माहिती
चोरे गाव माहिती
चोरमारवाडी गाव माहिती
डफळवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
डेळेवाडी गाव माहिती
धनकवाडी गाव माहिती
धावरवाडी गाव माहिती
धोंडेवाडी गाव माहिती
दुशेरे गाव माहिती
गायकवडवाडी गाव माहिती
गमेवाडी गाव माहिती
गणेशवाडी गाव माहिती
घराळवाडी गाव माहिती
घारेवाडी गाव माहिती
घोगाव गाव माहिती
घोलपवाडी गाव माहिती
घोणशी गाव माहिती
गोडवाडी गाव माहिती
गोळेश्र्वर गाव माहिती
गोंदी गाव माहिती
गोपाळनगर गाव माहिती
गोसावेवाडी गाव माहिती
गोटे गाव माहिती
गोटेवाडी गाव माहिती
गोवरे गाव माहिती
हजारमाची (शहर) गाव माहिती
हंबरवाडी गाव माहिती
हनुमंतवाडी गाव माहिती
हनुमानवाडी गाव माहिती
हरपळवाडी गाव माहिती
हवेलवाडी गाव माहिती
हेळगाव गाव माहिती
हिंगनोळे गाव माहिती
इंदोली गाव माहिती
जाधवमळा गाव माहिती
जाखेनवाडी गाव माहिती
जिंती गाव माहिती
जुलेवाडी गाव माहिती
झुंजारवाडी गाव माहिती
कचरेवाडी गाव माहिती
कलंत्रेवाडी गाव माहिती
काळे गाव माहिती
काळेतके गाव माहिती
काळगाव गाव माहिती
कलवाडे गाव माहिती
कामठी गाव माहिती
कांबीरवाडी गाव माहिती
कापील गाव माहिती
कराड (एम क्ल) गाव माहिती
कराड (ग्रामीण) (शहर) गाव माहिती
करवडी गाव माहिती
कारवे गाव माहिती
कासरशिरांबे गाव माहिती
कावठे गाव माहिती
केसे गाव माहिती
खालकरवाडी गाव माहिती
खराडे गाव माहिती
खोडजाईवाडी गाव माहिती
खोडशी गाव माहिती
खुबी गाव माहिती
किरपे गाव माहिती
किवळ गाव माहिती
कोडोली गाव माहिती
कोळे गाव माहिती
कोळेवाडी गाव माहिती
कोणेगाव गाव माहिती
कोपर्डे हवेली गाव माहिती
कोरेगाव गाव माहिती
कोरिवळे गाव माहिती
कोर्टी गाव माहिती
कोयनावसाहत गाव माहिती
कुसूर गाव माहिती
लटकेवाडी गाव माहिती
लोहारवाडी गाव माहिती
महारउगडेवाडी गाव माहिती
मलकापूर (न्प) गाव माहिती
मलखेड गाव माहिती
माळवाडी गाव माहिती
मंगवाडी गाव माहिती
मनु गाव माहिती
मरळी गाव माहिती
मस्कारवाडी गाव माहिती
मसूर गाव माहिती
माटेकरवाडी गाव माहिती
मेर्वाडी गाव माहिती
म्हासोली गाव माहिती
म्होप्रे गाव माहिती
मुनावळे गाव माहिती
मुंढे गाव माहिती
नाडशी गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांदलापूर गाव माहिती
नारायणवाडी गाव माहिती
नवीन गावठाण घारेवाडी गाव माहिती
नवीन कावठे गाव माहिती
नवीन नांदगाव गाव माहिती
नविनमल्खेडा गाव माहिती
निगडी गाव माहिती
औंध गाव माहिती
ओंदोशा गाव माहिती
पाचुंद गाव माहिती
पाचुपतेवाडी गाव माहिती
पचवधवसाहत गाव माहिती
पाडळी गाव माहिती
पडळीकेसे गाव माहिती
पाल गाव माहिती
पेरले गाव माहिती
परळे गाव माहिती
पाश्चिमसुपाणे गाव माहिती
पथारवाडी गाव माहिती
पाटिलमळा गाव माहिती
पवारवाडी (564598) गाव माहिती
पवारवाडी (564660) गाव माहिती
पिंपरी गाव माहिती
पोतले गाव माहिती
राजमाची गाव माहिती
रेठरे बु. गाव माहिती
रेठरे खु. गाव माहिती
रिसवड गाव माहिती
साबळवाडी गाव माहिती
सैदापूर (शहर) गाव माहिती
साजुर गाव माहिती
साकुर्डी गाव माहिती
संजयनगर (564653) गाव माहिती
संजयनगर (564675) गाव माहिती
सावडे गाव माहिती
सयापूर गाव माहिती
शहापूर गाव माहिती
साखरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
शामगाव गाव माहिती
शेळकेवाडी गाव माहिती
शेळेकेवाडी गाव माहिती
शेंडावाडी गाव माहिती
शेनोली गाव माहिती
शेणोलीस्टालियन गाव माहिती
शेरे गाव माहिती
शेवळवाडी (564611) गाव माहिती
शेवळतंबवे (564617) गाव माहिती
शेवळ (564632) गाव माहिती
शेवलेवाडी गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
शिंगणवाडी गाव माहिती
शिरावाडे गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शितळवाडी गाव माहिती
शिवाडे गाव माहिती
सुपने गाव माहिती
सुर्ली गाव माहिती
तळबीड गाव माहिती
टालगाव गाव माहिती
तांबावे गाव माहिती
तारुख गाव माहिती
तासवडे गाव माहिती
टेंभू गाव माहिती
थोयरथमल गाव माहिती
थोरातमळा गाव माहिती
तुळसण गाव माहिती
उंब्रज गाव माहिती
उंडाळे गाव माहिती
उत्तर तांबवे गाव माहिती
वडगाव उंब्रज गाव माहिती
वडोली भिकेश्र्वर गाव माहिती
वडोली निलेश्र्वर गाव माहिती
वाघेरी गाव माहिती
वहागाव गाव माहिती
वानरवाडी गाव माहिती
वनवासमाची गाव माहिती
वनवाडी (सदाशीवगड) गाव माहिती
वनवासमाची गाव माहिती
वराडे गाव माहिती
वारूंजी गाव माहिती
वसंतगड गाव माहिती
वस्तिसाकुर्डी गाव माहिती
वाठार गाव माहिती
विजयनगर गाव माहिती
धनगरवाडी गाव माहिती
विरवडे गाव माहिती
विठोबावाडी गाव माहिती
वडगाव हवेली गाव माहिती
वाघेश्वर गाव माहिती
वाण्याचीवाडी गाव माहिती
वाजेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
यादववाडी गाव माहिती
यादववाडी गाव माहिती
यळगाव गाव माहिती
येनके गाव माहिती
येनापे गाव माहिती
येरवळे गाव माहिती
यशवंतनगर गाव माहिती
येवती गाव माहिती


1. 5alshirambe Village Information
2. Abachiwadi Village Information
3. Akaichiwadi Village Information
4. Ambavade Village Information
5. Andharwadi Village Information
6. Ane Village Information
7. Antvadi Village Information
8. Arewadi Village Information
9. Atake Village Information
10. Babarmachi Village Information
11. Bamanwadi Village Information
12. Bandakerwadi Village Information
13. Banugadewadi Village Information
14. Belavade bk Village Information
15. Beldari Village Information
16. Belvade Haveli Village Information
17. Belwadi Village Information
18. Bhagatwadi (N.V.) Village Information
19. Bharewadi Village Information
20. Bhavanwadi Village Information
21. Bholewadi Village Information
22. Bhosalewadi Village Information
23. Bhurbhushi Village Information
24. Bhuyachiwadi Village Information
25. Botrewadi Village Information
26. British-shirwade Village Information
27. Chachegaon Village Information
28. Chapnemala Village Information
29. Charegaon Village Information
30. Chaugulemala Village Information
31. Chikhali Village Information
32. Chinchani Village Information
33. Chorajwadi Village Information
34. Chore Village Information
35. Chormarwadi Village Information
36. Daphalwadi (N.V.) Village Information
37. Delewadi Village Information
38. Dhanakwadi Village Information
39. Dhavarwadi Village Information
40. Dhondewadi Village Information
41. Dushere Village Information
42. Gaikwadwadi Village Information
43. Gamewadi Village Information
44. Ganeshwadi Village Information
45. Gharalwadi Village Information
46. Gharewadi Village Information
47. Ghogaon Village Information
48. Gholapwadi Village Information
49. Ghonasi Village Information
50. Godwadi Village Information
51. Goleshwar Village Information
52. Gondi Village Information
53. Gopalnagar Village Information
54. Gosavewadi Village Information
55. Gote Village Information
56. Gotewadi Village Information
57. Govare Village Information
58. Hajarmachi (CT) Village Information
59. Hanbarwadi Village Information
60. Hanumantwadi Village Information
61. Hanumanwadi Village Information
62. Harpalwadi Village Information
63. Havelwadi Village Information
64. Helgaon Village Information
65. Hingnole Village Information
66. Indoli Village Information
67. Jadhavmala Village Information
68. Jakhinwadi Village Information
69. Jinti Village Information
70. Julewadi Village Information
71. Junjarwadi Village Information
72. Kacharewadi Village Information
73. Kalantrewadi Village Information
74. Kale Village Information
75. Kaletake Village Information
76. Kalgaon Village Information
77. Kalvade Village Information
78. Kamathi Village Information
79. Kambirwadi Village Information
80. Kapil Village Information
81. Karad (M Cl) Village Information
82. Karad (rural) (CT) Village Information
83. Karavadi Village Information
84. Karve Village Information
85. Kasarshirambe Village Information
86. Kavathe Village Information
87. Kese Village Information
88. Khalkarwadi Village Information
89. Kharade Village Information
90. Khodjaiwadi Village Information
91. Khodshi Village Information
92. Khubi Village Information
93. Kirpe Village Information
94. Kival Village Information
95. Kodoli Village Information
96. Kole Village Information
97. Kolewadi Village Information
98. Konegaon Village Information
99. Koparde Haveli Village Information
100. Koregaon Village Information
101. Koriwale Village Information
102. Korti Village Information
103. Koyanavasahat Village Information
104. Kusur Village Information
105. Latakewadi Village Information
106. Loharwadi Village Information
107. Maharugadewadi Village Information
108. Malkapur (NP) Village Information
109. Malkhed Village Information
110. Malwadi Village Information
111. Mangwadi Village Information
112. Manu Village Information
113. Marali Village Information
114. Maskarwadi Village Information
115. Masur Village Information
116. Matekerwadi Village Information
117. Mervawadi Village Information
118. Mhasoli Village Information
119. Mhopre Village Information
120. Munawale Village Information
121. Mundhe Village Information
122. Nadashi Village Information
123. Nandgaon Village Information
124. Nandlapur Village Information
125. Narayanwadi Village Information
126. Navin Gaonthun Gharewadi Village Information
127. Navin kavathe Village Information
128. Navin Nandgaon Village Information
129. Navinmalkheda Village Information
130. Nigadi Village Information
131. Ond Village Information
132. Ondosha Village Information
133. Pachund Village Information
134. pachupatewadi Village Information
135. Pachwadwasahat Village Information
136. Padali Village Information
137. Padalikese Village Information
138. Pal Village Information
139. Parale Village Information
140. Parle Village Information
141. Pashchimsupane Village Information
142. Patharwadi Village Information
143. Patilmala Village Information
144. Pawarwadi (564598) Village Information
145. Pawarwadi (564660) Village Information
146. Pimpari Village Information
147. Potale Village Information
148. Rajmachi Village Information
149. Rethare bk. Village Information
150. Rethare kh. Village Information
151. Risvad Village Information
152. Sabalwadi Village Information
153. Saidapur (CT) Village Information
154. Sajur Village Information
155. Sakurdi Village Information
156. Sanjaynagar (564653) Village Information
157. Sanjaynagar (564675) Village Information
158. Savade Village Information
159. Sayapur Village Information
160. Shahapur Village Information
161. Shakerwadi (N.V.) Village Information
162. Shamgaon Village Information
163. Shelakewadi Village Information
164. Shelekewadi Village Information
165. Shendawadi Village Information
166. Shenoli Village Information
167. Shenolistalion Village Information
168. Shere Village Information
169. Shevalwadi (564611) Village Information
170. Shevalwadi (564617) Village Information
171. Shevalwadi (564632) Village Information
172. Shewalewadi Village Information
173. Shindewadi Village Information
174. Shinganwadi Village Information
175. Shiravade Village Information
176. Shirgaon Village Information
177. Shitalwadi Village Information
178. Shiwade Village Information
179. Supane Village Information
180. Surli Village Information
181. Talbid Village Information
182. Talgaon Village Information
183. Tambave Village Information
184. Tarukh Village Information
185. Tasavade Village Information
186. Tembhu Village Information
187. Thoerathmal Village Information
188. Thoratmala Village Information
189. Tulsan Village Information
190. Umbraj Village Information
191. Undale Village Information
192. Uttar Tambave Village Information
193. Vadgaon umbraj Village Information
194. Vadoli bhikeshwar Village Information
195. Vadoli Nileshwar Village Information
196. Vagheri Village Information
197. Vahagaon Village Information
198. Vanarwadi Village Information
199. Vanavasmachi Village Information
200. Vanvadi (Sadashivgad) Village Information
201. Vanvasmachi Village Information
202. Varade Village Information
203. Varunji Village Information
204. Vasantgad Village Information
205. Vastisakurdi Village Information
206. Vathar Village Information
207. Vijaynagar Village Information
208. Ving Village Information
209. Virvade Village Information
210. vithobawadi Village Information
211. Wadgaon Haveli Village Information
212. Wagheshwar Village Information
213. Wanyachiwadi Village Information
214. Wazewadi (N.V.) Village Information
215. Yadavawadi Village Information
216. Yadavwadi Village Information
217. Yelgaon Village Information
218. Yenake Village Information
219. Yenape Village Information
220. Yeravale Village Information
221. Yeshwantnagar Village Information
222. Yevati Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click