Indian Villages


आगर गाव माहिती
अहिनवेवाडी गाव माहिती
अलदरे गाव माहिती
आळे गाव माहिती
आळेफाटा (एन.वी.) गाव माहिती
आलमे गाव माहिती
आलू गाव माहिती
आंबे गाव माहिती
आंबेगव्हाण गाव माहिती
अंबोली गाव माहिती
अमरापूर गाव माहिती
आनंदवाडी गाव माहिती
आणे गाव माहिती
अंजनावळे गाव माहिती
अपटाळे गाव माहिती
आर्वी गाव माहिती
औरंगपूर गाव माहिती
आवाडी गाव माहिती
बादशहा तलाव (एन.वी.) गाव माहिती
बागडवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
बाग्लोहारे गाव माहिती
बागवाडी गाव माहिती
बल्लाळवाडी गाव माहिती
बांगरवाडी गाव माहिती
बारव गाव माहिती
बस्ती गाव माहिती
बेल्हे गाव माहिती
बेलसर गाव माहिती
भटकलवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
भिवाडे बु गाव माहिती
भिवाडे खु गाव माहिती
भोईरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
भोरवाडी गाव माहिती
भोरवाडी (555378) गाव माहिती
बोरी बु. गाव माहिती
बोरी खु. गाव माहिती
बोतार्डे गाव माहिती
बूचकेवाडी गाव माहिती
चालकवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
चावंड गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
चिल्हेवाडी गाव माहिती
दातखिळेवाडी गाव माहिती
देवाळे गाव माहिती
धालेवाडी तर्फ हवेली गाव माहिती
धालेवाडी तर्फ मिन्हेर गाव माहिती
धामनखेल गाव माहिती
धनगरवाडी गाव माहिती
धोलवड गाव माहिती
डिंगोरे गाव माहिती
डुंबरवाडी गाव माहिती
गायमूखवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
घंगाळदरे गाव माहिती
घाटघर गाव माहिती
गोद्रे गाव माहिती
गोळेगाव गाव माहिती
गुळूंचवाडी गाव माहिती
गुंजलवाडी (555362) गाव माहिती
गुंजलवाडी (555398) गाव माहिती
हडसर गाव माहिती
हापुस बाग (एन.वी.) गाव माहिती
हतबन गाव माहिती
हातवीज गाव माहिती
हीर्डी गाव माहिती
हिवरे बु गाव माहिती
हिवरे खु गाव माहिती
हिवरे तर्फ मिन्हेर गाव माहिती
हिवरे तर्फ नारायणगाव गाव माहिती
इंगळून गाव माहिती
जाधव वाडी गाव माहिती
जळवंडी गाव माहिती
जांभूळपद (एन.वी.) गाव माहिती
जांभुळशी गाव माहिती
जून्नर (एम क्ल) गाव माहिती
काले गाव माहिती
काळवाडी गाव माहिती
काळवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
कांदळी गाव माहिती
करांजळे गाव माहिती
काटेडे गाव माहिती
केळी गाव माहिती
केवाडी गाव माहिती
खडकुंबे गाव माहिती
खैरे गाव माहिती
खामगाव (555306) गाव माहिती
खामगाव (555320) गाव माहिती
खामुंडी गाव माहिती
खानापूर गाव माहिती
खटकाळे गाव माहिती
खिलारवाडी गाव माहिती
खीरेश्वर गाव माहिती
खुबी गाव माहिती
कोसरी गाव माहिती
खोडद गाव माहिती
कोल्हेवाडी गाव माहिती
कोळवाडी गाव माहिती
कोंबडवाडी गाव माहिती
कोपरे गाव माहिती
कुंबले गाव माहिती
कुमशेत गाव माहिती
कुरण गाव माहिती
कुसूर गाव माहिती
मढ गाव माहिती
माळवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
मांदारणे गाव माहिती
मांढवे गाव माहिती
मंगरूळ गाव माहिती
माणिकडोह गाव माहिती
मांजरवाडी गाव माहिती
मानकेश्वर गाव माहिती
मुठलाने गाव माहिती
नागदवाडी गाव माहिती
नळावने गाव माहिती
नारायणगाव गाव माहिती
नवळेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
नेतवड गाव माहिती
निमदरी गाव माहिती
निमगाव सावा गाव माहिती
निमगाव तर्फ महाळुंगे गाव माहिती
निमगिरी गाव माहिती
निरगुडे गाव माहिती
ओतुर गाव माहिती
ओझर गाव माहिती
पचघरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
पाडळी गाव माहिती
पदीरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
पांगरी तर्फे मढ गाव माहिती
पानगारी तर्फ ओटर गाव माहिती
पारगाव तर्फ आळे गाव माहिती
पारगाव तर्फ मढ गाव माहिती
पारुंडे गाव माहिती
पेमदरावाडी गाव माहिती
फागूल गव्हाण गाव माहिती
पिंपरी कावळ गाव माहिती
पिंपळगाव जोगा गाव माहिती
पिंपळगाव सिद्धनाथ गाव माहिती
पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव गाव माहिती
पिंपळवंडी गाव माहिती
पिंपरी पेंढार गाव माहिती
पिंपरवाडी गाव माहिती
पूर गाव माहिती
राजुर गाव माहिती
राजुरी गाव माहिती
राळेगण गाव माहिती
रामदास पठार गाव माहिती
रानमालवाडी गाव माहिती
रोहकडी गाव माहिती
साकोरी तर्फे बेल्हा गाव माहिती
सांगनोरे गाव माहिती
संतवाडी गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
शिंदे गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
शिरोली बु गाव माहिती
शिरोली खु . गाव माहिती
शिरोली तर्फे आळे गाव माहिती
शीरोली तर्फ कुकडन्हेर गाव माहिती
शिवाली गाव माहिती
सितेवाडी गाव माहिती
सोमतवाडी गाव माहिती
सोनावळे गाव माहिती
सुकळेवेढे गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
सुराळे गाव माहिती
तळेरान गाव माहिती
तांबे गाव माहिती
तांबेवाडी गाव माहिती
तेजेवाडी गाव माहिती
तेजूर गाव माहिती
ठीकेकरवाडी गाव माहिती
उच्छील गाव माहिती
उदापूर गाव माहिती
उब्रज गाव माहिती
उंचखडकवाडी गाव माहिती
उंडेखडक गाव माहिती
उसरान गाव माहिती
वडज गाव माहिती
वडगाव आनंद गाव माहिती
वडगाव कांदळी गाव माहिती
वडगाव सहानी गाव माहिती
वैशाख खेडे गाव माहिती
वानेवाडी गाव माहिती
वारुळवाडी गाव माहिती
विघ्नहट (एन.वी.) गाव माहिती
वटखाले गाव माहिती
यादववाडी गाव माहिती
येडगाव गाव माहिती
येणेरे गाव माहिती
झाप (एन.वी.) गाव माहिती


1. Agar Village Information
2. Ahinavewadi Village Information
3. Aldare Village Information
4. Ale Village Information
5. Alefata (N.V.) Village Information
6. Alme Village Information
7. Alu Village Information
8. Ambe Village Information
9. Ambegavhan Village Information
10. Amboli Village Information
11. Amrapur Village Information
12. Anandwadi Village Information
13. Ane Village Information
14. Anjanavale Village Information
15. Aptale Village Information
16. Arvi Village Information
17. Aurangpur Village Information
18. Avadi Village Information
19. Badshaha Talao (N.V.) Village Information
20. Bagadwadi (N.V.) Village Information
21. Baglohare Village Information
22. Bagwadi Village Information
23. Ballalwadi Village Information
24. Bangarwadi Village Information
25. Barav Village Information
26. Basti Village Information
27. Belhe Village Information
28. Belsar Village Information
29. Bhatkalwadi (N.V.) Village Information
30. Bhivade Bk Village Information
31. Bhivade Kh Village Information
32. Bhoirwadi (N.V.) Village Information
33. Bhorwadi Village Information
34. Bhorwadi (555378) Village Information
35. Bori Bk Village Information
36. Bori Kh Village Information
37. Botarde Village Information
38. Buchkewadi Village Information
39. Chalakwadi (N.V.) Village Information
40. Chavand Village Information
41. Chincholi Village Information
42. Cilhewadi Village Information
43. Datkhilewadi Village Information
44. Devale Village Information
45. Dhalewadi T. Haveli Village Information
46. Dhalewadi T. Minher Village Information
47. Dhamankhel Village Information
48. Dhangaewadi Village Information
49. Dholwad Village Information
50. Dingore Village Information
51. Dumbarwadi Village Information
52. Gaymukhwadi (N.V.) Village Information
53. Ghangaldrae Village Information
54. Ghatghar Village Information
55. Godre Village Information
56. Golegaon Village Information
57. Gulunchwadi Village Information
58. Gunjalwadi (555362) Village Information
59. Gunjalwadi (555398) Village Information
60. Hadsar Village Information
61. Hapus Baug (N.V.) Village Information
62. Hatban Village Information
63. Hatvij Village Information
64. Hirdi Village Information
65. Hivre Bk Village Information
66. Hivre Kh Village Information
67. Hivre T Minher Village Information
68. Hivre T Narayangaon Village Information
69. Inglun Village Information
70. Jadhav Wadi Village Information
71. Jalwandi Village Information
72. Jambhulpad (N.V.) Village Information
73. Jambhulshi Village Information
74. Junnar (M Cl) Village Information
75. Kale Village Information
76. Kalwadi Village Information
77. Kalwadi (N.V.) Village Information
78. Kandali Village Information
79. Karanjale Village Information
80. Katede Village Information
81. Keli Village Information
82. Kewadi Village Information
83. Khadkumbe Village Information
84. Khaire Village Information
85. Khamgaon (555306) Village Information
86. Khamgaon (555320) Village Information
87. Khamundi Village Information
88. Khanapur Village Information
89. Khatkale Village Information
90. Khilarwadi Village Information
91. Khireshwar Village Information
92. Khubi Village Information
93. Kochari Village Information
94. kodad Village Information
95. Kolhewadi Village Information
96. Kolwadi Village Information
97. Kombadwadi Village Information
98. Kopare Village Information
99. Kumble Village Information
100. Kumshet Village Information
101. Kuran Village Information
102. Kusur Village Information
103. Madh Village Information
104. Malwadi (N.V.) Village Information
105. Mandarne Village Information
106. Mandhve Village Information
107. Mangrul Village Information
108. Manikdoh Village Information
109. Manjarwadi Village Information
110. Mankeshwar Village Information
111. Muthalne Village Information
112. Nagadwadi Village Information
113. Nalavane Village Information
114. Narayangaon Village Information
115. Navalewadi (N.V.) Village Information
116. Netwad Village Information
117. Nimdari Village Information
118. Nimgaon Sava Village Information
119. Nimgaon T Mahalune Village Information
120. Nimgiri Village Information
121. Nirgude Village Information
122. Otur Village Information
123. Ozar Village Information
124. Pachgharwadi (N.V.) Village Information
125. Padali Village Information
126. Padirwadi (N.V.) Village Information
127. Pangari T Madh Village Information
128. Pangari Tarf Otur Village Information
129. Pargaon T Ale Village Information
130. Pargaon T Madh Village Information
131. Parunde Village Information
132. Pemdara Vadi Village Information
133. Phagul Gavhan Village Information
134. Pimari Kaval Village Information
135. Pimpalgaon Joga Village Information
136. Pimpalgaon Sidhnath Village Information
137. Pimpalgaon T Narayangaon Village Information
138. Pimpalvandi Village Information
139. Pimpari Pendhar Village Information
140. Pimparwadi Village Information
141. Pur Village Information
142. Rajur Village Information
143. Rajuri Village Information
144. Ralegan Village Information
145. Ramdas Pathar Village Information
146. Ranmalawadi Village Information
147. Rohakadi Village Information
148. Sakori T Belha Village Information
149. Sangnore Village Information
150. Santwadi Village Information
151. Savargaon Village Information
152. Shinde Village Information
153. Shindewadi Village Information
154. Shiroli Bk Village Information
155. Shiroli Kh Village Information
156. Shiroli T Ale Village Information
157. Shiroli Tarf Kukadneher Village Information
158. Shivali Village Information
159. Sitewadi Village Information
160. Somatwadi Village Information
161. Sonavale Village Information
162. Sukalvedhe Village Information
163. Sultanpur Village Information
164. Surale Village Information
165. Taleran Village Information
166. Tambe Village Information
167. Tambewadi Village Information
168. Tejewadi Village Information
169. Tejur Village Information
170. Thikarwadi Village Information
171. Uchil Village Information
172. Udapur Village Information
173. Umbraj Village Information
174. Unchkhadak Wadi Village Information
175. Undekhadak Village Information
176. Usran Village Information
177. Vadaj Village Information
178. Vadgaon Anand Village Information
179. Vadgaon Kandali Village Information
180. Vadgaon Sahani Village Information
181. Vaishakh Khede Village Information
182. Vanewadi Village Information
183. Varulwadi Village Information
184. Vighnahat (N.V.) Village Information
185. Watkhale Village Information
186. Yadavwadi Village Information
187. Yedgaon Village Information
188. Yenere Village Information
189. Zap (N.V.) Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click